Co napisa─? dziewczynie?

Walentynkowy zwyczaj wysy??ania karteczek, to bardzo mi??a sprawa. Nie jest to Polska tradycja i nie ma niczego wsp??lnego z naszym krajem, jednak przyw─?drowa??a do nas i zosta??a tu na dobre.
Jest to zwyczaj na tyle mi??y, ??e ka??dy, zar??wno duzi i mali, chc─? wysy??a─? walentynki. Ju?? nawet dzieci w przedszkolu daj─? sobie nawzajem walentynki, maluj─? obrazki z serduszkami i rozdaj─? je przyjaci????kom od serca i przyjacio??om.

Starsze dzieci i doro??li, wysy??aj─? sonie walentynki poczt─? lub za pomoc─? emaila. W niekt??rych szko??ach tego dnia dzia??a specjalna poczta walentynkowa. Wygl─?da to tak, ??e do wsp??lnej skrzynki wrzuca si─? walentynki, podpisuje si─?, dla kogo jest dana walentynka i do osoby z kt??rej klasy ma trafi─?. Nast─?pnie chodzi kto??. Lub czasami jest to ca??y zesp???? os??b, kt??re chodz─? po poszczeg??lnych klasach i zostawiaj─? walentynki dla os??b, do kt??rych s─? adresowane.

Bardzo mi??o jest dosta─? walentynk─?, tylko co w niej napisa─?, kiedy sami mamy co?? przygotowa─? dla innych? Mo??e by─? to wiersz napisany samodzielnie, mog─? by─? ??yczenia walentynkowe, wiersz zacytowany, czy jakie?? sympatyczne rymowanki, kt??rych jest wiele.

Walentynkowe karteczki warto czym?? ozdobi─?. Mo??na naklei─? jakie?? serduszko, bukiecik, lub co?? na nich namalowa─? samodzielnie.
mks

hastagi na stronie:

#co napisac do dziewczyny na facebooku #co mi??ego napisa─? dziewczynie #co napisa─? na kartce walentynkowej #co?? mi??ego dla dziewczyny #co napisac dziewczynie milego #co napisa─? mi??ego dziewczynie #co napisac dziewczynie na facebooku #co napisac dziewczynie na walentynki #co?? mi??ego dla dziewczyny sms #co napisa─? dziewczynie w walentynce

Authors

Related posts

20 Comments

 1. Tylko spokojnie said:

  Wiersz mi??osny
  Jerzy Liebert

  Ziemia cia??o pachn─?ce wynurza zza mg??y,
  Jeszcze senna od ??witu i cicha,
  Piersi─? mokr─? ob??oki roztr─?ca i wzdycha,
  A ju?? wstaje, faluje i dr??y.

  Niebo w górze rozwiane i zmi─?te jak tiul,
  Do ust gorzkich przyciska i ch??odzi –
  Blady dzie?? si─? w pieszczocie wy??ania i rodzi
  W poca??unku mocniejszym nad ból.

  I od ziemskiej pó??kuli a?? do mlecznych dróg
  Plecie chmury z ró??owych warkoczy,
  A?? si─? w p─?sach jak ró??a rozwinie i stoczy
  Niby dywan dla Twoich nóg.
  Crystal Clear action info.png Informacje o tek??cie

  Tekst jest w??asno??ci─? publiczn─? (public domain).

 2. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Kol─?da do Zosie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Na pocz─?tku nowego roku ka??dy daje
  Przyjacielowi dary, jakich mu dostaje.
  Ja te??, i?? ni mam nad ci─? nic milszego sobie,
  My??li??em, co by za dar godny pos??a─? tobie.
  Nie dostawa mi z??ota zdrad─? mno??─?cego
  Ani ziarn drogich piasku Morza Czerwonego,
  Lecz, aczbym mia??, pewnie wim, ??e─? tego nie trzeba –
  Da?? ci tego dostatek on hojny Pan z nieba.
  Da??bym ci serce moje, ale nic cudzego
  Nie chc─? da─? – ty?? jest panem, nie ja, serca mego.
  Z wiar─? uprzejm─? trudno mam si─? popisowa─?,
  Bo ta ju?? musi z sercem pospo??u ho??dowa─?.
  Owo zgo??a ledwie wim, co─? by da─?. Bo mojem
  Co mo??e by─?, poniewa?? sam nie jestem swojem?
  Niezgaszone p??omienie mi??o??ci – ty swemi,
  Któryche?? mi nie wzi─???a, mog─? zwa─? w??asnemi
  I tych ci po kol─?dzie dawam. Po kol─?dzie
  Prosz─?, niech ten lekki dar wzgardzony nie b─?dzie,
  A je??li??e go zgardzisz, to ja pewnie musz─?
  Leda w dzie?? po kol─?dzie Bogu pos??a─? dusz─?.

 3. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Fraszka do Zosie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  B─?d?? mi oczkami pozwalasz ??askawemi,
  B─?d?? mi oczkami odmawiasz gro??─?cemi,
  Równie mi─? tracisz: nadziej─? w─?tpliwego
  M─?czysz, a gro??b─? mi─? trapisz l─?kliwego.
  Nadzieja, kiedy wejdrzysz na mi─? ??askawie,
  Serce i wszytkie wn─?trzno??ci pali prawie;
  Boja????, kiedy mi oczko twoje pogrozi,
  Zimnem zdr─?twia??em serce me n─?dzne mrozi.
  Owo ja smutny cierpi─? gwa??t niesko??czony
  Mi─?dzy nadziej─? a strachem postawiony:
  Dzie?? mi─? nie widzi od frasunku wolnego
  I noc spokojna nie zna mi─? spokojnego.
  O, nadewszytkie sro??szy okrutne bogi,
  Kupido, jako?? ja mam pozby─? tej trwogi,
  Gdy?? równie srodze, chc─?c cz??owieka zepsowa─?,
  Tracisz, jako gdy chcesz ??askawie ratowa─?.

 4. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Frasunek
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Nigdy takowych m─?k nie ucierpia??o,
  Je??li??e by??o, serce, co pa??a??o
  P??omieniem w??ciek??em dla mo??nej Junony,
  W??adaj─?cego gromem pana ??ony,
  Jakich nieszcz─?sne serce me u??ywa.
  Fortunna mi??o??─?, co z nadziej─? bywa,
  Ale piekielne ci─???ko??ci przechodzi,
  Gdy z ni─? w─?tpliwo??─? boja??liwa chodzi.
  Có?? ja mam czyni─? w tak─? mi??o??─? wdany?
  Kto tak szkodliwe mo??e zleczy─? rany,
  Gdy o nich nie wie ten, co zleczy─? mo??e?
  Lecz, aczby wiedzia??, sna?? ci nie pomo??e.
  Nie wierz─? temu, w tak ciele nadobnem
  I ku przedniejszem anio??om podobnem
  By si─? okrutno??─? sroga znale??─? mia??a:
  ?üaskawe duchy ??le Bóg w pi─?kne cia??a.
  Komu?? to kiedy, i?? go mi??owano,
  Wadzi??o? Komu?? za mi??o??─? ??ajano?
  I mnie te?? nie to szkodzi, ??e mi??uj─?,
  Ale i?? taj─? mi??o??─?, m─?k─? czuj─?.
  By mi w─?tpienie p??oche dozwoli??o
  Oznajmi─?, wierz─?, ??e by odmieni??o
  Twarz sw─? nieszcz─???cie: tak mi tamte tusz─?
  Sprawy, wdzi─?czno??ci pe??ne, co mi─? susz─?.
  Pró??no nadziej─? przywabi─? si─? kusz─?
  Tym rozwa??aniem. Ju?? widz─?, ??e musz─?
  I??─? na wytrwan─? z ci─???ko??ciami temi.
  Wszak trudne rzeczy bywaj─? ??acwemi,
  Gdy szcz─???cie raczy. Albo tedy moje
  Serce milczeniem zwalczy niepokoje,
  Albo jak dzia??o prochem przesadzone,
  Tak ono ??alem b─?dzie rozrucone.

 5. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Fraszka do Zosie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  S??uchaj, gdy nie chcesz baczy─?, co si─? ze mn─? dzieje,
  A nie morz w mojem sercu do ko??ca nadzieje:
  Albo ??zami g─?stemi wszytek si─? oblewam,
  Albo serdeczne ognie wzdychaniem odkrywam.
  Ognie, które by w popió?? dawno mi─? spali??y,
  Gdyby mi─? ??zy wilgotne cz─?sto nie kropi??y;
  Które tak cz─?sto p??yn─?, ??e by ju?? me cia??o,
  By go ogie?? nie suszy??, wod─? by─? musia??o.
  Owo nigdy si─? o to nie przestaj─? wadzi─?
  Ci─???ki p??acz, srogi p??omie??, kto mi─? z nich ma zg??adzi─?.
  W tem rozterku co cierpi─?, chciej uwa??y─? sobie.
  Lecz, je??li─? i to trudno, powim ja sam tobie:
  ??ywot mi─? ju?? opu??ci??, ??mier─? si─? mi─? wzi─?─? boi,
  Sama ??a??osna mi??o??─? przy mnie stale stoi,
  I ta tylko dlatego, aby mi─? m─?czy??a.
  Mnimia??a??, aby z cnoty przy mnie si─? bawi??a?
  Otó?? s??yszysz, tych czasów co si─? ze mn─? dzieje!
  O, nader srogie serce, co si─? z tego ??mieje!
  Ty, je??li mi─? nie my??lisz na wieki zepsowa─?,
  Uczy??, co─? nie zaszkodzi: dopu??─? si─? mi??owa─?.

 6. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Do Zosie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Nie psuj niepotrzebnemi ??zami wdzi─?cznych oczy.
  Nic to, ??e si─? obrotne ko??o czasem toczy
  Fortuny niespokojnej nie wedle twej wolej:
  Nie n─?dza to w spo??ecznej by─? z ??wiatem niewoli.
  Cz??owieka tak szcz─?snego na ??wiecie nie by??o,
  Którego by nieszcz─???cie w niwczem nie ruszy??o,
  Niebieskich to duchów stan. U nas, tu na ziemi,
  Weso??e si─? mieszaj─? sprawy z troskliwemi.
  Na to pomni─?c, frasunkiem nie psuj g??owy sobie.
  Przyrodzenie Fortuny, nie gniew szkodzi tobie.
  Lecz jak przyjacielowi, tak te?? jej rozumiej,
  Prócz frasunku post─?pki takie znosi─? umiej.
  Strze?? si─?, by ci─? Fortuna niewdzi─?czn─? nie zna??a,
  Która ci─? z m??odo??ci twej prawie piestowa??a
  I tak ci wiele dobra samej u??yczy??a,
  Na którem by przesta??o ludzi szcz─???ciu si??a.
  A te?? nie wiem, sk─?d ??a??o??─? ta na ci─? przychodzi,
  Wszak si─? twemu staraniu wedle my??li wodzi.
  Przesta?? jeno, gdy tak chce mie─? Fortuna, na tem,
  A to, czego ty ??─?dasz, przydzie snadnie za tem.
  Czego rok nie móg?? sprawi─?, to godzina sprawi,
  A d??u??ej trwa to, co si─? z wi─?tsz─? prac─? stawi.
  Co te?? wiesz, je??li temu Szcz─???cie nie folguje,
  Aby wdzi─?czniejsze by??o, lekko post─?puje?

 7. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Do Zosie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  B─?d─? si─? zawsze dziwowa?? twojej pi─?kno??ci:
  Nie szkodzi wiernej daleko??─? mi??o??ci.
  Bo, gdzie cia??em nie mog─? by─?, tam my??l─? b─?d─?,
  A pierwej siebie ni?? ciebie zab─?d─?.
  A dot─?d si─? serce me sm─?ci─? nie przestanie,
  A?? ci─? ogl─?dam, me wdzi─?czne kochanie.

 8. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Do Anusie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Anusiu, by?? mi─? tem chcia??a darowa─?,
  ??eby mi oczy twe wdzi─?czne ca??owa─?
  Wolno do wolej lub usta nadobne
  I ró??ej farb─? rumianej podobne,

  Ca??owa??bym ci─? razów sto tysi─?cy,
  Nie przestawaj─?c. Wi─?c za?? trzykro─? wi─?céj,
  Wi─?c tysi─?c, wi─?c za??, wi─?c dwa, wi─?c za?? wtóry.
  Trzeba tak liczb─? myli─?, aby który

  Cz??owiek nie urzek??, wiedz─?c, ??e tak wiele
  Tych ca??owanków. Bo cudze wesele
  Rodzi jad ci─???ki w sercu zazrosnego.
  Ten potem, z mie??ca wypadwszy swojego,

  Srodze cz??owieka szcz─?snego zara??a,
  Czym wszytkie jego rozkoszy przeka??a.

 9. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Do Kasie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Jako lód taje przezroczysty z leka,
  Kiedy go ogie?? zagrzewa z daleka,
  Tak ja na twarz tw─? na ka??d─? godzin─?

  Patrzam a gin─?.

  Patrzam a gin─? z wielkiego frasunku,
  A je??li nie dasz ??askawie ratunku,
  Nieluto??ciw─? tobie wiecznie s??yn─?─?,

  Przydzie mnie zgin─?─?.

  W co mi─? nieszcz─???cie okrutne wprawi??o?
  ??mier─? tu??, gdy patrzam na to, co mi mi??o,
  ??mier─? tu??, gdybych ci─? namniej spu??ci?? z oczy,

  Za mn─? si─? toczy.

  Gdzie?? on mój umys??, który p??omie?? taki
  A?? nazbyt sobie mia?? za lada jaki?
  O pró??ne dumy! Nie my sob─? sami,

  Bóg rz─?dzi nami.

  Tak napi─?kniejszej Narcyzus urody,
  Gdy si─? chcia?? napi─?, nachyliwszy, wody,
  Jak we ??wierciedle, cho─? nie tego ??─?da??,

  Twarz sw─? ogl─?da??.

  Nie wida?? przedtem oblicza swojego,
  Przeto, mnimaj─?c kogo by─? inszego
  Pod wod─?, swej si─? pi─?kno??ci zdziwowa??

  I rozmi??owa??.

  Patrza a patrza, a jem patrza pilniej,
  Tym w jego sercu sroga mi??o??─? silniej
  Cieniem a wod─? – kto si─? nie zadziwi? –

  P??omienie ??ywi.

  Chwal─?, Kupido, strza??y twe. W tej mierze
  Niechaj za przyk??ad ka??dy sobie bierze,
  ??e ty na tego, co prze pi─?kno??─? hardy,

  Masz mo??sztuk twardy.

  Zgardza?? ten nimfy, co si─? mu k??ania??y;
  Prze jego hardo??─?, chodz─?c mi─?dzy ska??y,
  Stwardzia??a Echo, powtarza─? gotowa

  Cz??owiecze s??owa.

  A gdy tak patrza?? na swoj─? twarz chciwie,
  Ju?? poczu?? mi??o??─?, wzdycha ??a??o??liwie,
  Ju?? si─? rozmawia─? z swem cieniem nie wstydzi,

  A Wenus szydzi.

  „Któ??kolwiek jeste?? – rzecze – co mieszkanie
  Masz pod t─? wod─?, us??ysz me ??─?danie:
  Niech wolno b─?dzie dotkn─?─? si─? twojego

  Cia??a ??licznego.

  Co ci─? wsadzi??o, dzieci─? napi─?kniejsze,
  W t─? wod─?? Wynid?? do mnie! Czy mocniejsze
  Przyczyny broni─? i tak wol─? twoj─?

  Psuj─?, jak moj─??

  Ach, widz─? twojej ch─?ci ku mnie znami─?.
  Dok─?d ja patrzam na cie, patrzasz na mi─?,
  Mówi─?, usta twe zna─? odpowiedaj─?,

  Bo si─? ruchaj─?.

  P??aczesz – gdy p??acz─?, gdy ??a??o??nie wzdycham –
  Wzdychasz, ??miejesz si─? – gdy si─? ja u??miecham,
  Chc─? ci─? ob??api─? – r─?ce twe rozci─?gasz

  I mnie te?? si─?gasz,

  Chc─? ci─? ca??owa─? – wnet usta ch─?tliwe
  Sam mi podawasz. Jedno zazdro??liwe
  Nam tego wody, co nas rozdzielaj─?,

  Nie dopuszczaj─?.

  Ma??a rzecz wielkie nam psuje rozkoszy.
  Niech??e twe ??ród??a przekl─?te rozproszy,
  Bezecna wodo, s??o??ce gor─?cemi

  Promie??mi swemi!”

  Tak siedzia??, z swojem cieniem rozmawiaj─?c,
  A wszelk─? pomoc ??ywota zgardzaj─?c.
  Usech?? z tesknice, potym jego cia??o

  Kwiatem si─? sta??o.

 10. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Fraszka o Kasi i o Anusi
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Kasia z Anusi─?, wdzi─?cznych i pi─?knych oboje,
  Jednakiemi p??omie??mi trapi─? serce moje:
  Obyczaje w obudwu godne pochwalenia,
  Te?? wielk─? s─? przyczyn─? mego udr─?czenia.
  A gdy czasem pospo??u wedla siebie siedz─?,
  Na któr─? pilniej patrza─?, oczy me nie wiedz─?:
  Anusia zda mi si─? by─? pi─?kniejsz─? nad Kasi─?,
  Kasia zda si─? pi─?kniejsz─? nad Anusi─? zasi─?.
  Tamta nad t─?, a ta te?? nad tamt─? wdzi─?czniejsz─?,
  I w rozmowie, ja nie wiem, która przyjemniejsz─?.
  To jedno wiem, ??e obie bez miary mi??uj─?.
  Jak to mo??e by─?, nie wiem, ale mi??o??─? czuj─?.

 11. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Do Kasie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Szcz─???liwy to, po kiem ty wzdychasz tak teskliwie,
  Nade?? cz??owiek szcz─???liwszy na ??wiecie nie ??ywie;
  Szcz─???liwszy jest ni??li on, co niebo dla niego
  Wzgardza??a Wenus, matka Kupida ??ucznego.

  Niech si─? mu i z mej strony wszytko k my??li wodzi,
  Któ??kolwiek jest i k─?dy??kolwiek jedno chodzi.
  Niechaj jego nieszcz─???cie ciebie nie frasuje,
  Bo twój wszelaki frasunk moje serce psuje.

  Lecz ja, czego nie mog─? sam mie─?, ??ycz─? tobie,
  Aby?? bacznie radzi??a w tej przygodzie sobie.
  Strze?? si─? wielkiej ??a??o??ci za pociech─? ma??─?:
  Pi─?kno??─? m─?ska hard─? jest i zawsze niesta??─?.

  A ja, moje kochanie, raduj─? si─? temu,
  ??e mi─? panu Fortuna w moc da??a takiemu,
  Który ??wiadom, jak srogi ??al i utrapienie
  Niezno??ne maj─? w sobie mi??o??ci p??omienie.
  Rychlej zawsze g??odnemu g??odny wyrozumie,
  Kto by n─?dzny, nad n─?dznem zlitowa─? si─? umie,
  I ty, gdy??e??, co mi??o??─? teskliwa, dozna??a,
  Tusz─?, ??e wzgl─?d na moj─? ci─???ko??─? b─?dziesz mia??a.

 12. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Do Anusie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Siebie musz─?, nie ciebie w tej mierze winowa─?,
  Trudno tobie ob??udno??─? zdradn─? przypisowa─?:
  Dawa??a?? zna─? i mow─?, i postaw─? twoj─?,
  ??e gardzi??a?? stateczn─? uprzejmo??ci─? moj─?.

  Baczy??em ja to wszytko, ale me baczenie
  Ob??─?dliwa nadzieja mia??a w pod??ej cenie
  I niebacznem afektem rozum mój wi─?za??a,
  ??e mi si─? twa niewdzi─?czno??─? uprzejmo??ci─? zda??a.

  Tuszy??em ja, ??e?? mia??a k mojej powolno??ci
  Serce twoje nak??oni─?, a to nie srogo??ci
  Przyczyta??em, i??em nic nie zna?? ??askawego,
  Mówi─?c: „Co od wstydliwej po??─?dasz inszego?”.

  Alem teraz do??wiadczy??, i??e mnie samemu
  Nieu??yte twe serce. Przeto co rzec temu?
  Jedno si─? o to stara─?, aby mie??ce mia??a
  Gdzie indzie ma powolno??─?, z której?? si─? to ??mia??a.

  ??mia??a?? si─?, lecz si─? boj─?, aby?? nie p??aka??a,
  Bo co by sprawiedliwa Nemezis dzia??a??a,
  Która zawsze takow─? odmierza ka??demu
  Miar─?, jakow─? mierzy?? kto przedtem drugiemu.

 13. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  O Kasi i o Pasiu fraszka
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Kasia, me kochanie, Pasia nadobnego,
  Który ledwie doszed?? roku pi─?tnastego,
  (Sama tak??e m??oda) serdecznie mi??uje,
  A jawnie mu mi??o??─? swoj─? pokazuje
  Dary, ca??owanki, s??owy i postaw─?;
  Nie wiem, by m─???owi by??a tak ??askaw─?.
  A jam si─? spodziewa??, by to prze to by??o,
  I?? zaw??dy podobne podobnemu mi??o,
  Albo prze to, ??e na?? m─??? ??askaw i ona
  ?üaskaw─? by─? musi jako zgodna ??ona.
  A?? go kto?? ??pi─?cego, ??artuj─?c, odkryje,
  Ali??ci u Pasia jak u szkapy pyje.
  Ju?? bacz─?, sk─?d posz??o tak wielkie kochanie.
  Ka?? mu ty przy sobie przedsi─? lega─?, panie.

 14. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Do Kasie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Je??li w??adn─? co nami b??─?dz─?cych gwiazd si??y,
  Wierz─?, ??e z??o??ne niebem aspekty rz─?dzi??y,
  Gdym napierwej obaczy?? t─? twoj─? urod─?,
  Dla której ja dobr─? my??l straci?? i swobod─?.

  Me ??a??osne wzdychanie i oczy p??aczliwe,
  Które by ub??aga??y i j─?dze z??o??liwe,
  Blado??─?, trudnej mi??o??ci farb─? przyzwoit─?,
  Jawnie widzisz i ??a??o??─? z frasunkiem okwit─?.

  A w??dy, okrutna pani, ani ??askawego
  S??owa do mnie nie rzeczesz i cieszysz si─? z tego,
  ??e ja dla ciebie gin─? m─?kami srogiemi.
  Okrutniejszy nie ??ywie ??wierz nad ci─? na ziemi.

  Wszytk─? moj─? uprzejmo??─? i pos??ugi znaczne
  Uporczywie wzgardzi??o twe serce niebaczne.
  Lecz, je??li jest na niebie co sprawiedliwo??ci,
  Srogiej pomsty nie ujdziesz dla tej niewdzi─?czno??ci.

  Ja swej krzywdy wzdychaniem i ??zami sm─?tnemi
  M??ci─? si─? b─?d─?, nie mszcz─?c si─? sposoby inszemi.
  Obacz moj─? cierpliwo??─?: wol─? zgin─?─? w grobie,
  Ni??liby co szkodzi??o z mej przyczyny tobie.

 15. Tylko spokojnie said:

  Erotyki
  Do Kasie
  Miko??aj S─?p Szarzy??ski

  Mam nadziej─?, ??e si─? nade mn─? zlitujesz,
  Bacz─?c, ??e si─? na mi─? niewinnie frasujesz.
  A je??li gniew b─?dziesz trzyma─? uporczywie,
  Przysi─?gam przez mi??o??─?, która we mnie ??ywie,
  Dla wielkiej ??a??o??ci ??ywota si─? zbawi─?,
  ??em ci nic nie winien, ??wiadkiem sw─? ??mier─? stawi─?.

  W??dy te?? wtenczas rzeczesz: „Dla gniewu mojego
  Niewinniem straci??a s??ug─? uprzejmego”.
  Ale ta twa ??a??o??─? ju?? za me nie stanie,
  Przeto porzu─? w czas gniew, us??ysz me ??─?danie;
  Nie okazuj mi tak nie??askawej twarzy,
  Prze któr─? ??al srogi serce moje ??arzy.

  Niezno??nej ??a??o??ci i ci─???kiej tesknice
  ??a??osne ??zy, które kropi─? sm─?tne lice,
  I g─?sty wzdychania jawny znak dawaj─?;
  Cho─?bym s??owa nie rzek??, tak na ci─? wo??aj─?:
  „Przecz okrutnie m─?czysz tego, co─? jest prawie?
  Nie przystoi─? srogo??─?, zlituj si─? ??askawie”.

 16. Tylko spokojnie said:

  Sonety
  Karol Antoniewicz

  MI?üO??─?.

  . . . . . . . . . . Amor puo far perfetti
  Gli animi qui, ma piu perfetti in cielo.[1]
  M. A. Buonarotti.

  Je??eli tylko sném iest nasze ??ycie,
  Co?? iest mi??o??ci s??odkie zachwycenie?
  Co?? ??zy roskoszy? co?? ka??de westchnienie
  Co tkliwsze serca okazui─? bicie ?

  Cho─? strumie?? nieszcz─???─? leie si─? obficie,
  I szcz─???cie, nie iest marne uroienie,
  Kiedy, niezgas??e mi??o??ci p??omienie,
  Wg??─?b czu??éy duszy, wcisn─?li si─? skrycie! — —

  Gdy na iéy ??nie??nym spoczywam ??onie, — —
  Gdy wiéy obi─?ciu, ??z─? smutku uronie,
  Obraz roskoszy, nigdy nie zatonie!

  Jako snu s??odkiem marzeniem, ui─?ty,
  Cho─? los, w nieszcz─???cia wtr─?ci mnie odm─?ty,
  Ten p??omie??, w duszy nie zagasi, swi─?ty!

 17. Tylko spokojnie said:

  Mi??o??─?
  Cyprian Kamil Norwid

  (FRASZKA)

  Gdy szukasz nieprzyjació?? twoich nieprzyjació??,
  To szukasz tylko ostrza, ??eby?? w ran─? zaci─???,
  I nie jeste?? z Mi??o??ci ogólnego Ducha,
  Lecz z ducha-partii, który, co pochlebne, s??ucha.
  Szukaj swoich przyjació??, dla innych miej m─?stwo,
  Mi??o??─? nie bitw─? ??yje, ??yciem jej zwyci─?stwo.

 18. Tylko spokojnie said:

  Mi??o??─? doskona??a
  Jerzy Liebert

  Ch??ód wieje od b??─?kitu i wieczór si─? zbli??a,
  Niebo we dnie dalekie jak ptak si─? obni??a
  I gwiazdy str─?ca.

  Mi??o??─? coraz mocniejsza za gard??o mnie ??ciska,
  Serce dzwoni gor─?cej i pod d??wi─?kiem pryska
  Jak struna dr??─?ca.

  A?? w p??omieniach zastygnie jak ziemia w przestworzu,
  W b??─?kicie si─? odbije jak firmament w morzu –
  Tarcza srebrzysta.

  Przez ni─? jak ??wiat??o przejdzie mi??o??─? doskona??a,
  Cia??em dla duszy b─?dzie, a dusz─? dla cia??a,
  Wielka i czysta.

 19. Tylko spokojnie said:

  Mi??o??─?, na któr─? cierpi─?…
  Jerzy Liebert

  Mi??o??─?, na któr─? cierpi─?, jest jak tr─?d pal─?cy,
  Który serce jak cia??o rozk??ada i kruszy –
  Ty jeste?? m─? mi??o??ci─? i tr─?dem, i cia??em,
  O, luba, wiem, twa dusza nie kocha mej duszy.

  Gdy noc srebrna, jak wieko sarkofagu ch??odna,
  Przykrywa nas gwiazdami – jak ob??ok p??yn─?cy,
  Oboj─?tna w przestrzeni jeste?? i pogodna,
  We mnie p??yniesz jak strumie?? drapie??ny i wrz─?cy.

  Spragnione majestatu i woni niebiosów,
  Pró??no serce si─? wznosi i dr??y jak powieka,
  Zapachem cia??a, mocnym aromatem w??osów –
  Ty jeste?? moim niebem, ch??odna i daleka.

  Lecz na pró??no ci─? dotkn─?─? chc─?. Jak go??─?b lotny,
  Jak b??─?kit mi umykasz, nim piersi─? ci─? chwyc─? –
  Kiedy??, obcy b??─?kitom, na l─?dach samotny,
  Ujrz─? morza go??cinne, twoje dwie ??renice?

 20. Tylko spokojnie said:

  Snu─? mi??o??─?…
  Poezye Adama Mickiewicza. T. 1. (1899)
  Poezye mi??osne i elegie
  Adam Mickiewicz

  Snu─? mi??o??─?, jak jedwabnik z swych piersi ni─? snuje,
  La─? j─? z serca, jak ??ród??o wod─? z wn─?trza leje,
  Rozwija─? j─?, jak z??ot─? blach─?, gdy si─? kuje,
  Z ziarna z??otego sia─? j─?, jak si─? zbo??e sieje,
  ?Üród??o pod ziemi─?, w gór─? wia─? ni─?, jak wiatr wieje,
  Po ziemi j─? rozsypa─?, jak si─? zbo??e sieje,
  Ludziom piastowa─?, jako matka swych piastuje.
  St─?d b─?dzie wy??sza moc twa, jak moc przyrodzenia,
  A potem b─?dzie moc twa, jako moc krzewienia,
  Potem jak ludzi, potem jako moc anio??ów,
  A w ko??cu b─?dzie, jako moc Stwórcy stworzenia.

  Lausanne, 1839.

Comments are closed.

Top