Jak napisa─? wiersz dla dziewczyny

Napisanie wiersza nie ka??demu idzie, jak z p??atka, nie ka??dy jest urodzonym poet─?. Jak zatem napisa─? wiersz dla dziewczyny? Przecie?? to takie romantyczne. Warto spr??bowa─?, je??li jednak nie idzie ci to zbyt dobrze, nie musisz wcale pisa─? wierszy.

Je??li ju?? konieczne chcesz napisa─? dziewczynie na walentynce wiersz, mo??e zacytowa─? kogo??, zacytowa─? s??owa, kt??re Ci si─? podobaj─?, i podpisa─?, czyje one s─?. Mo??esz za to doda─? sw??j prywatny komentarz do tego wiersza, np. dopisa─?, ??e te?? tak uwa??asz, jak autor tego utworu, albo ??e jeste?? pod wra??eniem tego wiersza. Dziewczyna, kt??ra dostanie tak─? walentynk─?, na pewno to doceni.

By─? mo??e, dobrze idzie Ci pisanie proz─?. Zatem, zamiast wiersza, mo??esz skomponowa─? w??asny utw??r, co?? oryginalnego, co odda twoje uczucia czy co wyrazi twoje my??li.

Wa??ne jest to, ??e pami─?ta??e?? o niej, i ??e wyrazi??e?? swoja sympati─? do tej osoby. Niekoniecznie musi by─? to wyra??one wierszem. Wystarcz─? s??owa, u??miech, u??cisk d??oni, cokolwiek, co sprawi, ??e ta druga osoba poczuje si─? wyj─?tkowo. Czasami najpi─?kniejszy wiersz, czy naj??adniejsze s??owa nie wyra??aj─? tego, co powinny, zw??aszcza, je??li wypowiadane s─? w niew??a??ciwy spos??b, wskazuj─?cy na to, ??e osoba wypowiadaj─?ca je ma zupe??nie inne intencje i zmusza si─? do wypowiadania takich s????w tylko dla w??asnych korzy??ci lub jest nieszczera. Warto wi─?c wybra─? taki wiersz, kt??ry b─?dzie rzeczywi??cie oddawa?? to, co chcemy powiedzie─? danej osobie lub co chcemy wyrazi─?.
mks

hastagi na stronie:

#jak napisa─? wiersz dla dziewczyny #co napisa─? dziewczynie na walentynki #yhs-002 #jak napisa─? wiersz #wiersz o dziewczynie #jak napisa─? walentynk─? #wierszyk dla dziewczyny #wiersze o dziewczynie #jak napisa─? wiersz mi??osny #co napisa─? w walentynce

Authors
Tags ,

Related posts

Top