Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z bezp??atnych rozm??w z psychoterapeut─?

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z bezp??atnych rozm??w z psychoterapeut─?

Od 24 wrze??nia dzia??a bezp??atna infolinia wsparcia dla pe??noletnich kobiet, kt??re znajduj─? si─? w trudnym ??yciowo momencie i potrzebuj─? rozmowy ze specjalist─?. W ka??dy poniedzia??ek (17:00-21:00) i czwartek (10:00 Ô?? 14:00) pod bezp??atnym numerem 800 909 444 dy??uruj─? psycholodzy z wieloletnim do??wiadczeniem. Jak wygl─?da?? pierwszy miesi─?c jej funkcjonowania? Z jakimi problemami najcz─???ciej zg??aszaj─? si─? kobiety?

– Wiele kobiet, bez wzgl─?du na wiek, dzwoni dlatego, ??e potrzebuje wys??uchania. Cz─?sto nie maj─? do kogo si─? zwr??ci─? ze swoj─? sytuacj─?, czuj─? si─? osamotnione i pozostawione same ze swoimi problemami zwi─?zanymi z finansami, opiek─? nad dzie─?mi czy zdrowiem. Pojawia si─? w nich uczucie niepokoju i bezradno??ci. Klientki dzwoni─? te?? po to, ??eby us??ysze─? siebie, odnale??─? w sobie si??─?, moc do podj─?cia dzia??a?? i szukania pomocy. To mo??e okaza─? si─? prze??omowe i sk??oni─? je do dalszych dzia??a?? i zmian, kt??re wp??yn─? na lepsze samopoczucie Ô?? m??wi Agnieszka G??recka, psychoterapeutka dy??uruj─?ca na Ô??Kobiecej Infolinii Ô?? Gedeon Richter i Fundacja Edukacji Spo??ecznej w trosce o zdrowie kobietÔ?Ł.

Eksperci dy??uruj─?cy na infolinii zwracaj─? r??wnie?? uwag─? na dodatkowy czynnik wp??ywaj─?cy na labilno??─? emocjonaln─?, jakim jest przeci─???enie i stres zwi─?zane z pandemi─? COVID-19. Kobiety, kt??re dzwoni─? s─? zestresowane, wiele rzeczy zwi─?zanych z pandemi─? wywo??uje u nich strach, a izolacja pot─?guje odczucia zwi─?zane z sytuacjami, w kt??rych tkwi─? od lat.

Porady telefoniczne to forma rozmowy zapewniaj─?ca anonimowo??─? i daj─?ca poczucie intymno??ci rozm??wcy, s─? r??wnie?? doskona??ym rozwi─?zaniem w czasach, kiedy powinni??my zminimalizowa─? ryzyko bezpo??rednich kontakt??w ze wzgl─?du na mo??liwo??─? zaka??enia wirusem SARS-CoV-2.

Zach─?camy do kontaktu z ekspertami Ô??Kobiecej Infolinii Ô?? Gedeon Richter i Fundacja Edukacji Spo??ecznej w trosce o zdrowie kobietÔ?Ł w ka??dy poniedzia??ek (17:00-21:00) i czwartek (10:00 Ô?? 14:00) pod bezp??atnym numerem 800 909 444.

Authors
Top