Wytr─?cone z rutyny

Wytr─?cone z rutyny

Przed pandemi─? wi─?kszo??─? kobiet ??y??a w permanentnym niedoczasie i napi─?ciu my??l─?c, ??e inaczej we wsp????czesnym ??wiecie po prostu si─? nie da. Kwarantanna wytr─?ci??a Polkiz rutyny i pokaza??a, ??e jednak mo??na. To trudne do??wiadczenie prawdopodobnie trwale odmieni ??ycie cz─???ci z nas.

Dla 21 proc. Polek kwintesencj─? szcz─???cia s─? dobre relacje z bliskimi. To one daj─? kobietom poczucie sensu i celowo??ci ??ycia Ô?? wynika z raportu Ô??Kobieco??─? i szcz─???cie w czasie zmianÔ?Ł przygotowanego na zlecenie firmy Gedeon Richter Polska Sp. zo.o. Ô?? Polki uznaj─? za oczywiste konieczno??─? ??─?czenia roli ??ony i matki, a nierzadko jeszcze opiekunki starzej─?cych si─? rodzic??w z prac─? zawodow─?, s─? dramatycznie przeci─???one obowi─?zkami Ô?? uwa??a Marta Majchrzak, psycholo??ka i badaczka spo??eczna, autorka bada?? i raport??w o polskich kobietch. To dlatego, ??e zazwyczaj bior─? wi─?kszo??─? obowi─?zk??w domowych na siebie, godz─?c si─? na to, ??e pozostali domownicy anga??uj─? si─? w nie w znacznie mniejszym stopniu. Ô?? Funkcjonuj─?c w nieustannym ko??owrotku codziennych obowi─?zk??w nawet tego nie zauwa??amy. Codzienny grafik wielu polskich kobiet jest zaplanowany co do minuty i nie ma w nim nawet chwili, kt??r─? mog??yby po??wi─?ci─? sobie i refleksji nad tym, czy chc─? ??y─? w taki w??a??nie spos??b. Nawet je??li w ich g??owach pojawiaj─? si─? my??l o realizacji w??asnych cel??w i marze??, odk??adaj─? je na p????niej. ??ongluj─?c obowi─?zkami nie zastanawiaj─? si─? nad tym, czy takie ??ycie jest dla nich satysfakcjonuj─?ce. A?? 54 proc. Polek nie potrafi powiedzie─? czy s─? szcz─???liwe, czy nie.

O ile dla dojrza??ych Polek ??─?czenie wielu ??yciowych r??l i branie na swoje barki mn??stwa obowi─?zk??w jest czym?? normalnym, dla m??odszych nie jest to ju?? takie oczywiste. Raport pokazuje, ??e m??ode Polki zauwa??aj─? coraz cz─???ciej, ??e nadmiar obowi─?zk??w staje im na drodze do szcz─???cia.

Brak czasu na refleksj─?
Narzekamy na niesatysfakcjonuj─?cy zwi─?zek, nadmierne obci─???enie prac─?, okropnego szefa, nisk─? pensj─? czy zbyt ciasne mieszkanie, ale podj─?cie decyzji o zmianie przychodzi nam bardzo trudno. W podj─?ciu decyzji o zmianie pracy, rezygnacji z etatu i za??o??eniu w??asnej firmy czy rozwodzie lub rozpocz─?ciu nowego zwi─?zku przeszkadza niepewno??─?. Bo cho─? perspektywa nowej pracy lub nowego zwi─?zku wydaje si─? nam bardzo kusz─?ca, to przecie?? nie mamy gwarancji, ??e rzeczywi??cie oka??e si─? bardziej satysfakcjonuj─?ca ni?? dotychczasowe ??ycie. Ô?? Jest ci─???ko i nieciekawie, ale przecie?? jako?? dajemy rad─?. Obawa, ??e b─?dzie gorzej ni?? jest teraz hamuje nas przed podj─?ciem decyzji o zmianie. Dlatego cho─? nie jeste??my zadowolone ze swojego ??ycia odk??adamy j─? latami albo nie decydujemy si─? na ni─? nigdy.

Czasem decyduje los
Zdarza si─? jednak, ??e los decyduje za nas np. to pracodawca rezygnuje z naszych us??ug lub partner ko??czy zwi─?zek. Podobnie by??o z pandemi─?, kt??ra wymusi??a na nas zmian─? trybu funkcjonowania. W pierwszej chwili cz─?sto wydaje si─? to trudne do przyj─?cia, jednak zmusza nas do dzia??ania i przystosowania do nowej sytuacji. Ô?? Takie momenty w ??yciu, cho─? niezaplanowane i niechciane wbrew pozorom s─? szans─? na rozw??j Ô?? uwa??a psycholog Marta Majchrzak. Konieczno??─? pracy zdalnej sprawi??a, ??e zyska??y??my czas, kt??ry dotychczas zabiera??y nam dojazdy do pracy, zawo??enie dzieci do szk???? i przedszkoli. Teraz mog??y??my przeznaczy─? go na co??, na co dotychczas nie mia??y??my czasu, na przyk??ad na nauk─? j─?zyka obcego, dbanie o siebie czy przemy??lenie pomys??u na za??o??enia w??asnej firmy. Ô?? Dla kobiet, kt??re ju?? wcze??niej my??la??y o tym, by zmieni─? co?? w swoim ??yciu, pandemia okaza??a si─? szans─?. Wreszcie mia??y czas by o tym na spokojnie pomy??le─? Ô?? m??wi psycholog.

Jednak mo??na inaczej
Kto?? kto marzy?? o pracy zdalnej trac─?c d??ugie godziny na stanie w korkach, ale nie mia?? odwagi poprosi─? szefa o tak─? mo??liwo??─? dosta?? los od szcz─???cia. Kto?? inny chcia?? pracowa─? mniej, by sp─?dza─? wi─?cej czasu z dzie─?mi, wreszcie m??g?? by─? z nimi 24 godziny na dob─?. Dzi─?ki pandemii mia??y??my szans─? przetestowa─? w praktyce ??ycie inne ni?? to, do kt??rego przywyk??y??my. Przekona??y??my si─?, ??e jednak mo??na ??y─? wolniej, pracowa─? mniej i mie─? wi─?cej czasu dla siebie i bliskich. A?? 45 proc. kobiet przyzna??o, ??e w czasie pandemii sp─?dza??o wi─?cej czasu z bliskimi, a 38 proc. potwierdzi??o, ??e mia??o czas na robienie rzeczy, na kt??re wcze??niej nie mia??y czasu. Ponad 30 proc. Polek potwierdzi??o, ??e znalaz??y czas na realizacj─? swoich pasji np. szycie malarstwo, fitness. Co trzecia z respondentek odnalaz??a rado??─? w gotowaniu, pomaganiu dzieciom w zdalnej edukacji czy spe??ni??a si─? w roli domowego psychologa.

Dzi─?ki pandemii wiele Polek zasmakowa??o ??ycia w wolniejszym tempie z wi─?ksz─? uwa??no??ci─? na w??asne potrzeby. Zobaczy??y??my, ??e jest to mo??liwe, ale tak??e przekona??y??my si─?, ??e praca z domu ma nie tylko plusy, ale i minusy. Ô?? Czy do??wiadczenia, kt??re Polki wynios??y z pandemii trwale zmieni─? ich ??ycie? Ô?? To zale??y przede wszystkim od nich samych Ô?? uwa??a Marta Majchrzak. Wydaje si─?, ??e przynajmniej cz─???─? Polek potraktuje ograniczenia zwi─?zane z pandemi─? jako impuls do refleksji i poszukiwania balansu pomi─?dzy prac─? a ??yciem prywatnym.

Raport Ô??Szcz─???cie i kobieco??─? w czasie zmianÔ?Ł powsta?? na podstawie badania, kt??re przeprowadzono w maju 2020 przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy Gedeon Richter Polska Sp. z o.o., dla kt??rej troska o zdrowie kobiet jest priorytetem. Badanie przeprowadzono na Polkach w wieku 18+ lat, pr??ba reprezentatywna ze wzgl─?du na cechy demograficzne wynios??a N=1000.

Authors
Top