#PowiedzJak… rozmawia─? o wsparciu w chorobie Ô?? komunikacja podstawowym budulcem relacji z opiekunem

#PowiedzJak… rozmawia─? o wsparciu w chorobie Ô?? komunikacja podstawowym budulcem relacji z opiekunem

Towarzyszenie osobie chorej na co dzie??, w jej zmaganiach z chorob─?, w tym wsp??lne pokonywanie problem??w, ale i wsp??lna rado??─? z cho─?by najmniejszych sukces??w, to trudne zadanie dla opiekuna. Aby umacnia─? relacj─?, nawzajem si─? wspiera─? w ka??dej sytuacji, konieczna jest dobra komunikacja zar??wno pomi─?dzy pacjentem i opiekunem, jak r??wnie?? pomi─?dzy opiekunem a jego otoczeniem. Dlaczego jest a?? tak wa??na? Czego potrzeba, by by??a efektywna? I w ko??cu, jak rozmawia─?, by siebie nawzajem naprawd─? us??ysze─?? Na te i inne pytania znajdziemy odpowied?? w serii kr??tkich film??w powsta??ych w ramach kampanii Ô????ywienie medyczne Ô?? Twoje posi??ki w walce z chorob─?Ô?Ł, kt??rej organizatorem jest Fundacja Nutricia.

Komunikacja – z pozoru b??ahy temat, bo przecie?? rozmawiamy niemal nieustannie – przek??ada si─? na to, jak na co dzie?? funkcjonujemy. Zaniedbuj─?c i nie doceniaj─?c jej roli doprowadzamy do sytuacji, w kt??rej mo??emy czu─? si─? osamotnieni i niezrozumiani przez otoczenie.

Potrzebujemy rozmowy, by m??c wyra??a─? swoje emocje i oczekiwania. Jest ona r??wnie?? bod??cem do dzia??ania. Co zrobi─?, by si─? dobrze komunikowa─?? Musimy by─? otwarci a zarazem empatyczni, m??wi─? szczerze i zgodnie z tym, co naprawd─? my??limy. To komunikacja jest podstaw─? ka??dej relacji, wi─?c gdy zaczyna zawodzi─?, przek??ada si─? na jej jako??─? i na nasz stan emocjonalny. Pojawia si─? zagubienie, czasem z??o??─? oraz poczucie niezrozumienia Ô?? wyja??nia Adrianna Sobol, psychoonkolo??ka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspertka cyklu film??w Ô??#PowiedzJakÔ?? rozmawia─? o wsparciu w chorobieÔ?Ł, dost─?pnych na kanale Fundacja Nutricia.

Gdy rozmowa dotyczy tego, co trudne
Nie??atwo przychodzi rozmowa na tematy bolesne czy kr─?puj─?ce. Jednym z takim temat??w jest choroba przewlek??a w rodzinie i zwi─?zana z ni─? opieka nad pacjentem. Kluczow─? rol─? odgrywaj─? w??wczas opiekunowie. Zwykle s─? to osoby Ô??niewidoczneÔ?Ł, na barkach kt??rych spoczywa niemal ca??y ci─???ar organizacji leczenia.

Moja codzienna praca w szpitalu pokazuje mi, jak wa??n─? rol─? odgrywaj─? opiekunowie i wiem, jak wiele niewys??owionych potrzeb i emocji skrywaj─?. S─? cz─?sto pomijani, a ich potrzeby niezauwa??ane. Gdy pojawia si─? choroba w rodzinie, nie dotyka ona tylko osoby chorej, ale po??rednio oddzia??uje r??wnie?? na wszystkich jej cz??onk??w. Z badania przeprowadzonego w ramach kampanii Ô????ywienie medyczne Ô?? Twoje posi??ki w walce z chorob─?Ô?Ł wynika, ??e 64% opiekun??w nie chce dzieli─? si─? z innymi informacjami o tym, jakie s─? ich potrzeby. Dlaczego si─? tak dzieje? Czasem opiekunowie po prostu wstydz─? si─? o tym m??wi─?, a najcz─???ciej uwa??aj─?, ??e nie maj─? do tego prawa, poniewa?? to pacjent jest w gorszej sytuacji i to na jego potrzebach nale??y si─? skupi─?. Koncentruj─? si─? wi─?c na swojej powinno??ci opiekowania si─? osob─? chor─?. Mo??e to doprowadzi─? do skrajnych sytuacji, takich jak wyczerpanie, a nawet stany depresyjne Ô?? dodaje Adrianna Sobol.

Z przytoczonego badania zrealizowanego przez Fundacj─? Nutricia wynika, ??e wed??ug 62% przebadanych opiekun??w wygospodarowanie wi─?kszej ilo??ci czasu na rozmow─? mo??e poprawi─? komunikacj─? i jej skuteczno??─?. Bardzo cz─?sto wyartyku??owanie przez opiekun??w swoich potrzeb i tego, ??e sami r??wnie?? potrzebuj─? wsparcia pozwala, w??─?czaj─?c do pomocy innych bliskich, zdj─?─? ci─???ar opieki z jednej osoby. Lepsza jako??─? ??ycia opiekuna przek??ada si─? na jego samopoczucie i relacj─? z pacjentem, nad kt??rym sprawuje piecz─?.

Komunikacja pozwala dotrze─? do efektywnych rozwi─?za??
W??─?czenie do opieki nad chorym innych os??b z otoczenia opiekuna pozwala zwi─?kszy─? szanse na dotarcie do potrzebnych informacji i skorzystanie z dost─?pnych metod wsparcia, a tak??e budowa─? sie─? wsparcia. Jedn─? z form pomocy w opiece nad pacjentem maj─?cym trudno??ci w samodzielnym przyjmowaniu wystarczaj─?cych ilo??ci pokarmu, mo??e by─? zlecone przez lekarza ??ywienie medyczne.

Jednak, jak wynika z wspomnianego badania , co pi─?ty opiekun nigdy nie s??ysza?? o ??ywieniu medycznym. Wiedza na temat takich efektywnych rozwi─?za??, mog─?cych wesprze─? w walce z chorob─? przede wszystkim pacjenta, ale i samego opiekuna, na kt??rym najcz─???ciej spoczywa odpowiedzialno??─? za przygotowanie i podawanie posi??k??w, jest wi─?c ca??y czas zbyt ma??a.

Podobnie w przypadku ??ywienia dojelitowego, wok???? kt??rego narastaj─? mity, wynikaj─?ce z niewiedzy, jak przebiega ten proces. Niekt??re z nich maj─? te?? swoje ??r??d??o w postrzeganiu w??asnor─?cznie przygotowanych posi??k??w jako najlepszych. Tymczasem u cz─???ci pacjent??w, z r????nych przyczyn, taka tradycyjna forma od??ywiania nie wystarcza. Do tego, by przekona─? opiekuna, ??e rekomendowane przez lekarza w??─?czenie ??ywienia dojelitowego mo??e pom??c pacjentowi, potrzeba wymiany do??wiadcze?? oraz dzielenia si─? swoimi obawami.

Otwarto??─? na takie, ale i inne rozwi─?zania, buduje si─? w??a??nie poprzez rozmow─? Ô?? o tym, jak j─? prowadzi─? i jak si─? na ni─? otworzy─?, mo??emy dowiedzie─? si─? z serii film??w Ô??PowiedzJakÔ?? rozmawia─? o wsparciu w chorobieÔ?Ł. Premiera pierwszego odcinka odb─?dzie si─? 25 listopada.

Grafika Ô??OpiekaÔ?Ł patronuj─?ca cyklowi film??w
Na potrzeb─? zilustrowania przes??ania, jakie niesie seria film??w Ô??PowiedzJakÔ?? rozmawia─? o wsparciu w chorobieÔ?Ł powsta??a grafika artystki i aktywistki street artÔ??owej Mony Tusz. W jej pracy mo??emy zobaczy─? alegorycznie wyra??on─? si??─?, jak─? daje rodzina, najbli??sze otoczenie pacjenta, jak i opiekuna. Blisko??─? jest ??r??d??em tego, co pozwala pokona─? najwi─?ksze trudno??ci.

Rodzina, kt??r─? przedstawi??am w mojej grafice na ??upinie przemierza ocean ??ycia i nawet w gorszych sytuacjach, gdy ??upina jest znoszona przez wzbudzone fale, jej si??─? jest to, ??e jej cz??onkowie s─? razem. Wschodz─?ce w oddali s??o??ce to nic innego jak oznaka nadziei oraz tego, ??e nawet w najtrudniejszych momentach naszego ??ycia, po trudach przychodzi ukojenie. Umieszczone w ??upinie drzewo jest symbolem ??ycia i si??y w walce z chorob─? Ô?? podsumowuje autorka pracy, Mona Tusz.

Authors
Top