Opakowanie kluczem do serc klient??w

Opakowanie kluczem do serc klient??w

Warszawa, 13 lutego 2020 Ô?? Walentynki to, obok Bo??ego Narodzenia i Wielkanocy, najbardziej dochodowe ??wi─?to w Polsce. Wed??ug wylicze?? analityk??w Open Finance w ubieg??ym roku ka??dy Polak wyda?? na nie ??rednio 277 z??otych. Wyj─?tkowo ch─?tnie klienci kupuj─? wtedy m.in. czekoladki i inne produkty opatrzone serduszkami czy r????ami. O zakupie decyduje w takich przypadkach nie tylko promocja czy jako??─? produktu, ale r??wnie?? jego wygl─?d i opakowanie. Zdaniem ekspert??w etykiety odgrywaj─? istotn─? rol─? podczas wybierania towaru w sklepie, nie tylko przy okazji ??wi─?t takich jak dzie?? zakochanych.

Oceniamy po ok??adce
Listy zakupowe, opinie w sieci, recenzje, cena Ô?? to wszystko ma ogromny wp??yw na zawarto??─? naszego koszyka. W przypadku wielu produkt??w ostateczn─? decyzj─? cz─?sto podejmujemy jednak pod wp??ywem impulsu, na podstawie wygl─?du. Kolorowe opakowanie lub wyr????niaj─?ca si─? na p????ce etykieta s─? w stanie przem??wi─? i zwr??ci─? uwag─? konsumenta r??wnie mocno, jak konkretne cechy i zalety towaru. Rynkowi giganci maj─? tego ??wiadomo??─?. W grudniu Coca-Cola zdecydowa??a si─? nawet u??y─? paneli OLED na butelkach napoj??w i w ten spos??b nawi─?za─? do premiery nowej cz─???ci kultowej sagi Gwiezdnych Wojen Ô?? na p????kach sklepowych znajd─? si─? produkty z mieczem ??wietlnym na etykiecie.

Emocje kluczem do portfela klienta
Zamiar zakupu zale??y od tego, w jakim stopniu klient spodziewa si─?, ??e przedmiot spe??ni jego oczekiwania. Na decyzj─? wp??ywaj─? przede wszystkim emocje, a one zale??─? m.in. od wygl─?du produktu i opakowania. Wa??ne s─? wi─?c wykorzystane na pude??ku elementy komunikacyjne, kt??re cz─?sto decyduj─? o sukcesie ca??ych strategii marketingowych. Ameryka??ski producent opakowa?? WestRock podaje, ??e a?? 81% konsument??w pr??buje nowego produktu ze wzgl─?du na atrakcyjn─? prezentacj─? towaru. O tym, ??e wygl─?d wp??ywa na budowanie zaufania, przekonanych jest a?? 79% konsument??w. 52% zmieni??o mark─? u??ywanego dotychczas produktu z powodu pojawienia si─? nowego opakowania u konkurencji.

Technologia przyci─?gnie uwag─?
Eksperci wskazuj─? na jeszcze jeden istotny element Ô?? klienci bardzo cz─?sto podejmuj─? decyzje spontanicznie. 82% konsument??w postanawia kupi─? konkretny towar dopiero przed p????k─? w sklepie. To sprawia, ??e du??─? popularno??─? zyskuj─? nowoczesne techniki, kt??re przyci─?gaj─? uwag─? i pozwalaj─? kreowa─? wyr????niaj─?ce si─? na rynku opakowania. Jedn─? z nich jest lakier 3D Ô?? dodatkowa warstwa, kt??ra sprawia wra??enie wyt??oczonej na powierzchni materia??u, z kt??rego wykonane jest pude??ko. Taki druk umo??liwia uzyskanie wyszukanych i nawet bardzo drobnych efekt??w zdobniczych. Nie wymaga przy tym d??ugotrwa??ych i kosztownych przygotowa?? w procesie uszlachetniania, realizowany jest w maszynie cyfrowej i mo??liwy nawet przy niewielkich nak??adach etykiet, ale te?? broszur, kartek z ??yczeniami, magazyn??w, plakat??w, ulotek czy wizyt??wek.

Ô?? Najnowsze rozwi─?zania techniczne pozwalaj─? sprawnie tworzy─? takie wydruki w nawet niewielkich wolumenach i, co wa??ne, taniej ni?? w stosowanych wcze??niej tradycyjnych metodach analogowych. Dlatego dostrzegamy wzrost zainteresowania tego typu metodami. Lakier sensoryczny pozwala konsumentowi do??wiadczy─? wyczuwalnej pod palcem faktury i zwraca jego uwag─? na wybrane elementy etykiety lub opakowania. Wzbogaca─? mo??na obrazy, ale te?? tekst, tworz─?c wra??enie tr??jwymiarowo??ci. Druk sensoryczny wykorzysta─? mo??na r??wnie?? do nanoszenia informacji w alfabecie BrailleÔ??a dla os??b niedowidz─?cych Ô?? m??wi Jaros??aw Krasnod─?bski, mened??er rynku przemys??owego w Konica Minolta.

W przysz??o??ci nale??y spodziewa─? si─? rozwoju technik wzbogacania wydrukowanych materia????w o informacje pochodz─?ce z rozszerzonej rzeczywisto??ci (AR). Dodatkowe tre??ci (materia??y interaktywne, filmy, szczeg????owa specyfikacja techniczna) mog─? by─? wy??wietlane na ekranie smartfonu za po??rednictwem specjalnej aplikacji, po skierowaniu aparatu na etykiet─?. Takie rozwi─?zania powoli trafiaj─? na rynek i pozwalaj─? firmom jeszcze bardziej wyr????ni─? si─? na sklepowej p????ce.

Informacje o firmie
Konica Minolta dostarcza kompleksowe us??ugi IT, oferuj─?c szeroki wachlarz rozwi─?za?? optymalizuj─?cych procesy biznesowe w ??rednich i du??ych przedsi─?biorstwach. Firma posiada w swoim portfolio rozwi─?zania w zakresie infrastruktury IT i bezpiecze??stwa. Jest r??wnie?? liderem na rynku druku produkcyjnego i przemys??owego oraz czo??owym dostawc─? biurowych urz─?dze?? wielofunkcyjnych. Konica Minolta specjalizuje si─? w doradztwie biznesowym i nowoczesnych technologiach, dostarczaj─?c szereg wiod─?cych na ??wiecie system??w i metod druku. Regularnie inwestuje w badania i rozw??j, wyznaczaj─?c przy tym wysokie standardy na rynku. Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. wchodzi w sk??ad grupy Konica Minolta, Inc. z siedzib─? w Japonii. Dysponuje najbardziej rozbudowan─? struktur─? obs??ugi serwisowej i sprzeda??owej w Polsce, obs??uguj─?c klient??w w 15 oddzia??ach w ca??ej Polsce.

Wi─?cej informacji o firmie i produktach znajduje si─? na stronie internetowej Konica Minolta:
www.konicaminolta.pl

Authors
Top