privacy

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie u??yczamy zgromadzonych informacji o U??ytkownikach innym podmiotom, chyba ??e dzieje si─? to za wyra??n─? zgod─? lub na ??yczenie U??ytkownika lub poprzedzone jest to nakazem instytucji uprawnionej do uzyskania takich danych, w przypadku naruszenia przez U??ytkownika przepis??w prawa.

Numery IP
Podobnie jak wi─?kszo??─? innych serwis??w internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach log??w. Informacje z plik??w log??w zawieraj─? Tw??j numer IP, nazw─? sieciow─? komputera (host), Twojego dostawc─? Internetu, informacje o przegl─?darce, z kt??rej korzystasz, czas jaki sp─?dzasz na stronie oraz kt??re strony otwierasz, korzystaj─?c z naszego serwisu.

Pliki cookies
U??ywamy plik??w cookies (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis, zapisywane s─? one przez przegl─?dark─? na Twoim dysku twardym. Dzi─?ki plikom cookies mo??emy uzyskiwa─? podstawowe informacje o tym, jak cz─?sto odwiedzasz nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Ci─? interesuj─?, umo??liwia nam to udoskonalanie naszego serwisu. Je??eli nie chcesz, aby pliki cookie by??y zapisywane na Twoim komputerze, mo??esz t─? opcj─? wy??─?czy─? w swojej przegl─?darce.

Reklama w serwisie
Na naszej stronie ponadto wy??wietlamy pochodz─?ce z zewn─?trznych serwis??w reklamy. Niekt??rzy z tych reklamodawc??w (np. Google poprzez program Google AdSense) u??ywaj─? takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW. W momencie wy??wietlania si─? ich reklam na naszej stronie podczas Twoich odwiedzin nast─?puje przes??anie reklamodawcom informacji zawieraj─?cych Tw??j adres IP, dostawc─? Internetu, typ przegl─?darki, z kt??rej korzystasz i w niekt??rych przypadkach informacj─? o zainstalowaniu dodatku Flash. Przesy??ane informacje s??u??─? do wy??wietlania u??ytkownikom bardziej precyzyjnych reklam (na przyk??ad reklamy sklep??w w Lublinie serwowane u??ytkownikowi z tej miejscowo??ci) lub dobierania reklam na podstawie stron, kt??re odwiedzili wcze??niej (pokazywanie reklam firm finansowych u??ytkownikowi kt??ry cz─?sto odwiedza strony finansowe).

Pliki cookie DoubleClick DART
Ponadto mo??emy wykorzystywa─? pliki cookie DART, dla cel??w wy??wietlania reklam przez system Google DoubleClick, kt??ry tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, u??ywaj─?ce systemu reklamowego DoubleClick (w??─?czaj─?c w to niekt??re reklamy Google AdSense). Plik ten u??ywany jest do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowa?? (Ô?Łinterest based targetingÔ?Ł). Reklamy dobierane b─?d─? na podstawie historii stron, kt??re odwiedzi??e??/a??. System DART wykorzystuje Ô??informacje niepozwalaj─?ce na indentyfikacj─? u??ytkownikaÔ?Ł. NIE ??ledzi on informacji osobistych, jak Twoje imi─?, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Mo??esz w ka??dej chwili wy??─?czy─? ten system na tej stronie http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.

Adresy mailowe pochodz─?ce z korespondencji
Wszyscy U??ytkownicy naszego serwisu maj─? mo??liwo??─? bezpo??redniego kontaktu mailowego z naszym serwisem poprzez dost─?pne na stronach adresy mailowe lub formularze kontaktowe. Przechowujemy korespondencj─? ze swoimi u??ytkownikami dla cel??w statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiaj─?ce si─? zapytania. Jednocze??nie gwarantujemy, ??e adresy w ten spos??b nabyte nie b─?d─? u??ywane do korespondencji z U??ytkownikiem w celu innym ni?? przez niego okre??lony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach mo??e si─? odbywa─? tylko za uprzedni─? zgod─? U??ytkownika. Celem tych dzia??a?? jest podnoszenie jako??ci us??ug.

Top