Akromegalia Ô?? zwr??─? uwag─? na objawy, uratuj ??ycie!

Informacja prasowa
Warszawa, 03.11.2020 r.

Akromegalia Ô?? zwr??─? uwag─? na objawy, uratuj ??ycie!
Jest taka choroba, kt??r─? wida─? go??ym okiem, a mimo to jej rozpoznanie trwa latami. Powi─?kszaj─?ce si─? d??onie i stopy, zmiana rys??w twarzy, w tym poszerzony nos, pogrubia??e usta i mocno zarysowana ??uchwa, przero??ni─?ty j─?zyk Ô?? to tylko niekt??re z objaw??w akromegalii. Co sprawia, ??e doro??li, u kt??rych ju?? dawno zako??czy?? si─? proces rozrostu ko??ci, wci─??? rosn─?? Przyczyn─? jest guz przysadki, kt??ry wydziela nadmiar hormonu wzrostu. Jednak mimo charakterystycznych, dostrzegalnych symptom??w, w Polsce akromegali─? wci─??? diagnozuje si─? zbyt p????no – nawet do 10 lat od pojawienia si─? pierwszych objaw??w.

Cho─? najstarsze opisy olbrzym??w odnale??─? mo??na ju?? w staro??ytnych papirusach, Biblii czy Torze, akromegali─? po raz pierwszy opisano dopiero w 1886 roku. Zrobi?? to francuski lekarz, nadaj─?c chorobie nazw─? pochodz─?c─? od greckich s????w Ô??akronÔ?Ł, czyli ko??czyna oraz Ô??megasÔ?Ł, czyli wielki. Nie potrafi?? on jednak wskaza─?, co jest przyczyn─? jej wyst─?powania. Rok p????niej odkry?? to lekarz polskiego pochodzenia, Oskar Minkowski, kt??ry zauwa??y??, ??e akromegalia zwi─?zana jest z obecno??ci─? guza przysadki.

Prawdopodobnie na akromegali─? cierpia?? w??adca staro??ytnego Egiptu z XVIII dynastii, faraon Amenhotep IV, kt??rego wyr????nia??a specyficzna budowa twarzy Ô?? wydatne ??uki brwiowe, powi─?kszone wargi czy wysuni─?ta do przodu, rozro??ni─?ta ??uchwa. Niekt??rzy przypuszczaj─?, ??e na akromegali─? m??g?? chorowa─? tak??e jeden z prezydent??w Stan??w Zjednoczonych Ô?? Abraham Lincoln. Mia?? on bowiem 197 cm wzrostu, d??ugie r─?ce, nieprzeci─?tnie du??e stopy oraz d??onie. Najbardziej znanymi wsp????cze??nie postaciami, u kt??rych wykryto akromegali─?, s─? Maurice Tillet, pierwowz??r bajkowego Shreka oraz Rondo Hatton, ameryka??ski aktor, kt??rego wizerunek ch─?tnie wykorzystywano w filmach grozy.

CHOROBA O R????NYCH OBLICZACH
Akromegalia to rzadka, wolno post─?puj─?ca i podst─?pna choroba. Jak podkre??la prof. dr hab. med. Marek Rucha??a, Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chor??bWewn─?trznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, to nie odmienny wygl─?d czyni akromegali─? gro??n─?. Na skutek nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu u pacjent??w dochodzi bowiem do niebezpiecznego dla ich zdrowia przerostu tkanek mi─?kkich oraz rozrostu ko??ci i narz─?d??w wewn─?trznych.

Zmiana wygl─?du u pacjenta post─?puje powoli, ale jest coraz bardziej widoczna zw??aszcza dla otoczenia. Zwracanie uwagi na zmian─? jego fizjonomii skutkuje u pacjenta obni??eniem nastroju czy depresj─?, brakiem samoakceptacji, a nawet poczuciem izolacji spo??ecznej. Obserwowane zmiany budowy cia??a s─? niezwykle pomocne w rozpoznawaniu choroby, ale musimy mie─? ??wiadomo??─? tego, ??e to nie wygl─?d a zmiany og??lnoustrojowe wywo??ane nadmiernym wydzielaniem hormonu wzrostu s─? zagro??eniem dla ??ycia naszych pacjent??w. Hormon wzrostu za po??rednictwem insulinopodobnego czynnika wzrostu IGF1 prowadzi do bardzo powa??nych powik??a??, tak??e ??miertelnych. Nieleczona akromegalia skraca ??ycie ??rednio o oko??o 10 lat i jest to zwi─?zane z op????nieniem jej rozpoznania. Najcz─???ciej nasi pacjenci umieraj─? na choroby uk??adu sercowo-naczyniowego zwi─?zane z uszkodzeniem aparatu zastawkowego,

z nadci??nieniem t─?tniczym i niewydolno??ci─? kr─???enia. Do tych powik??a?? do??─?czaj─? si─? zaburzenia oddechowe z bezdechem sennym, cukrzyca, ale tak??e inne powik??ania w tym nowotworowe Ô?? wyja??nia prof. Marek Rucha??a.

DIAGNOSTYKA Ô?? DLACZEGO TAK P???ÜNO?
Szacuje si─?, ??e w Polsce na akromegali─? cierpi ponad 2 tys. os??b. W Poznaniu jak dot─?d od pocz─?tku roku wykryto 18 przypadk??w wyst─?powania akromegalii. Jak podkre??la prof. Marek Rucha??a, dane te nie s─? jednak precyzyjne, gdy?? wielu pacjent??w wci─??? pozostaje niezdiagnozowanych, nie wiedz─?c nawet o istnieniu choroby. Zazwyczaj od pojawienia si─? pierwszych objaw??w do postawienia w??a??ciwej diagnozy mija kilka lat.

Ô?? W mojej ocenie szacowana zachorowalno??─? na akromegali─? jest zani??ona. Niestety pomimo widocznych zmian budowy cia??a oraz typowych oznak chorobowych pacjenci s─? rozpoznawani w zaawansowanej fazie choroby, kiedy mamy ju?? do czynienia z du??ym guzem przysadki. Swoje dolegliwo??ci i zmiany budowy cia??a t??umacz─? r????nymi wzgl─?dami np. prac─? fizyczn─?, staro??ci─? czy ci─???kimi warunkami ??yciowymi. Swoje dolegliwo??ci cz─?sto zg??aszaj─? do lekarzy innych specjalno??ci – stomatolog??w, reumatolog??w czy ortoped??w. Nieco ??atwiejsz─? sytuacj─? obserwujemy u kobiet, kt??re bardziej dbaj─? o sw??j wygl─?d i staraj─? si─? ustali─? przyczyn─? zmian swojego wygl─?du. M─???czy??ni zg??aszaj─? si─? w p????niejszej fazie choroby cz─?sto kiedy do??─?czaj─? si─? objawy zwi─?zane z niedoborem hormon??w p??ciowych, os??abieniem libido i zaburzenia potencji. Inn─? przyczyn─?, kt??ra sk??ania pacjenta do wizyty s─? uporczywe b??le g??owy i zaburzenia widzenia, ale te objawy najcz─???ciej pojawiaj─? si─? w p????nej fazie choroby Ô?? m??wi prof. Marek Rucha??a.

AKROMEGALIA Ô?? CO TRZEBA WIEDZIE─??
Jak podkre??la prof. Marek Rucha??a do niepokoj─?cych zmian, na jakie nale??y zwr??ci─? uwag─?, zalicza si─?: zmiana rozmiaru d??oni i st??p, powi─?kszenie ??uchwy, kt??re skutkuje m.in. pojawieniem si─? szpar mi─?dzy z─?bami, powi─?kszony j─?zyk, wydatne ??uki brwiowe, zauwa??alnie szerszy nos, czy zmiana barwy g??osu. Ponadto chorzy cz─?sto skar??─? si─? na b??le g??owy, b??le staw??w, wzmo??on─? potliwo??─?, uporczywe chrapanie, zaparcia i b??le brzucha. Mo??e nawet doj??─? do zaburzenia pola widzenia oraz, o czym nie zawsze chorzy chc─? m??wi─? g??o??no, spadku libido i problem??w ze wsp??????yciem.

Ô?? W przypadku pojawienia si─? niepokoj─?cych objaw??w chorobowych najlepszym rozwi─?zaniem jest zg??oszenie si─? do endokrynologa. W naszym o??rodku staramy si─? pacjent??w z tym podejrzeniem przyjmowa─? jak najszybciej, tak??e na pobyt szpitalny je??li potrzebne s─? dodatkowe testy. Najprostszym badaniem laboratoryjnym skryningowym jest oznaczenie st─???enia IGF-1. Z kolei w celu zlokalizowania guza nale??y wykona─? rezonans przysadki. Pe??ne wyleczenie jest mo??liwe w przypadku rozpoznania choroby na wczesnym etapie kiedy guz przysadki jest ma??y, nie nacieka struktur obocznych i dzi─?ki temu mo??liwe jest neurochirurgiczne usuni─?cie guza w ca??o??ci. Natomiast dzi─?ki nowoczesnym lekom – analogom somatostatyny, kt??re stosuje si─? co cztery tygodnie mo??liwa jest skuteczna kontrola choroby. Ô?? podkre??la prof. Marek Rucha??a.

GDZIE LECZY─? AKROMEGALI─? W WOJEW??DZTWIE WIELKOPOLSKIM?
Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chor??b Wewn─?trznych UM w Poznaniu zajmuj─? si─? leczeniem akromegalii od ponad 60 lat. Tutaj pracowa?? prof. Jerzy Kosowicz wybitny znawca tematu, kt??ry w 1978 roku wyda?? w USA atlas endokrynologiczny, w kt??rym umie??ci?? m.in. pacjent??w z akromegali─?. W pozna??skim o??rodku wykonano pierwsze w Polsce badanie rezonansu magnetycznego u chorego z akromegali─?. Obecnie pod opiek─? Kliniki znajduje si─? ok. 200 os??b z akromegali─?, kt??rzy maj─? zapewnion─? zar??wno pe??n─? diagnostyk─? jak i pe??en profil leczniczy.

– W zespole klinicznym znajduj─? si─? specjali??ci endokrynologii, chor??b wewn─?trznych
i medycyny nuklearnej z tytu??ami naukowymi profesora, dr habilitowanego i doktora nauk medycznych. W naszej dzia??alno??ci naukowej zajmujemy si─? zar??wno problemami nowoczesnej diagnostyki, leczenia, ale tak??e monitorowania powik??a?? akromegalii. Nasze prace publikowane s─? w czo??owych czasopismach endokrynologicznych. Ponadto w klinice odbywaj─? sta??e lekarze specjalizuj─?cy si─? w endokrynologii. Ô?? dodaje Profesor Marek Rucha??a.

Artyku?? powsta?? we wsp????pracy z Ipsen Poland sp. z o.o.
SOM-PL-000836

Authors
Top